Streaming Features

Característiques
Alertes de caiguda de servei
Des de 200 oients simultànis
Estadistiques en temps real
Històric d'estadistiques ilimitat
Emissió en port 80 HTTP/HTTPS
Emissió dual SD/HD
Stream d'unitat movil
- inclòs en el preu
Suport SSL
Embeds per web
Frontend web
Publicitat pre-roll
Compatible amb Icecast